תקנון תנאי השימוש באתר

 

כללי

שלום וברוכים הבאים לאתר HRS אשר פועל באמצעות כתובת האינטרנט www.hrs.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו פורטל המיועד למנהלי משאבי אנוש ומציג בתוכו תכנים שונים הכוללים חדשות, אירועים, כתבות, מאמרים, תמונות, שטחי פרסום, מדריכים ומידע רלוונטי נוסף בתחום משאבי האנוש.

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן - אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון זה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. במקרה זה, התקנון החדש יהיה בתוקף גם אם בעת הרישום הופיע תקנון שונה. על כן אנו ממליצים לכם להיכנס מעת לעת לתנאי שימוש אלה לבדוק באם עודכנו.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר, דפיו השונים, המדורים והמידע המגוון המצוי בו.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בעלי האתר או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. בעלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

כמו כן, לא ישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: "המידע").

בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן החומר המוגן בכלל, וקבצי אודיו ו/או וידאו בפרט, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל צורה ואמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי. בכלל זה, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת Frame או Inline Frame , בין גלויה ובין סמויה.

אסור למשתמש לעשות במידע המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו.

קישורים לאתר ומהאתר

קישור לאתרים אחרים: באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

למען הסר ספק, הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד ואין בעלי האתר אחראים לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה של בעלי האתר לאותם אתרים, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם; או עדיפות למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.

בעלי האתר לא ישאו באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות

קישור מאתרים של צדדים שלישיים לאתר: אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים גזעניים או המעודדים לגזענות, תכנים מפלים או תכנים המנוגדים לחוק לא יכלול קישורים לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.

ביצוע קישור לאתר בידי צד שלישי, מכל סוג שהוא, יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגועי בכלליות האמור לעיל, אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית.

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תכני גולשים

המשתמש מצהיר כי כל תוכן שיועלה לאתר על ידו, ובכלל זה חוות דעת, תגובות, המלצות, פעילויות, טיפים, בלוגים, מידע בפורומי האתר ו/או כל חומר אחר המועלה על ידו לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: "תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתכנים שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו.

המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר, המלצה וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאתר.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

·      תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, המהווים הוצאת לשון הרע, המהווים הפרה כלשהי של החוק, המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;

·      תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.

·      תכנים המכילים תוכנות מחשב זדוניות מכל סוג או מין שהוא לרבות וירוס מחשב, תוכנות ריגול וכו'.

בעלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאמור בכל עת.

משתמשים המעלים תכנים לאתר מצהירים בזאת כי :

·      כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות יוצרים השייכות לאחרים.

·      ידוע להם כי התכנים הנמסרים על-ידם לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.

·      ידוע להם כי עליהם לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות, מספרי טלפון וכיוצ"ב.

·      במסירת תכנים לאתר, מקנה המשתמש לאתר רישיון חינם, בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן ובכל היבט אחר, לפרסם, להפיץ, לערוך, לעבד, ולעשות כל שימוש אחר בתכנים, על פי שיקול דעת מנהלי האתר ותוך ויתור על כל טענה בקשר עם האמור לעיל, לרבות בקשר עם הזכות המוסרית בתכנים

·      הגולש  פוטר את האתר, מנהליו ובעליו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את האתר ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו להם, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר, וזאת מיד לאחר דרישתם הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר או בעליו בקשר עם התכנים האמורים.

פרסומים באתר

האתר כולל, או עשוי לכלול, מודעות, ידיעות או פרסומות מטעמם של צדדים שלישיים המבקשים לפרסם מידע או להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע (להלן: "פרסום"/"פרסומים"). פרסום יכול שיהיה בכל צורה, יכול שיכלול טקסט, תמונות או קול, ויכול שיהיה מטעם כל גורם שהוא
מפרסם באתר רשאי למסור לפרסום אך ורק תכנים השייכים לו או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות בתכנים, לעשות בהם שימוש במסגרת הפרסום. פרסום באתר מהווה הצהרה ומצג מטעם המפרסם כי אין בפרסום משום פגיעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צד ג' כלשהו.

האתר, מנהליו ובעליו אינם אחראי לתוכן הפרסומים או לתכנים מסחריים או אחרים המתפרסמים באתר על ידי אחרים. האתר אינו בודק או עורך את תוכן הפרסומים או את אמיתותם. האחריות הבלעדית לפרסומים או לכל תוצאה שתיגרם משימוש או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. האתר מעודד ומפציר כל משתמש לבחון היטב כל פרסום, כצרכן סביר, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם האתר לביצוע כל פעולה שהיא. אנא נהג בזהירות הראויה בכל מסירת פרטים בעקבות פרסום. עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תעשה ישירות בינך לבין המפרסם. בעלי האתר ו/או האתר אינם צד לעסקה כזו, ולא ישאו באחריות כלשהי לעסקה כאמור או להסתמכות על מידע או מצג מטעם מפרסם.

שם משתמש וסיסמה

הגישה לחלק משירותי האתר מוגבלת לגולשים הנרשמים כחברים באתר ומותנת בקבלת שם משתמש וסיסמה. שיקול הדעת הבלעדי לגבי איזה מדורים ואילו תכנים יהיו נגישים ברישום למערכת האתר הינה בידי הנהלת האתר. יתרה מכך, הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט בכל רגע נתון לפתוח או לסגור שירותים אלה ולשנות את כללי הגישה אליהם.

שם המשתמש והסיסמה נמסרים לך באופן אישי ואין להעבירם ולמסרם לכל אדם אחר. יש לשמור עליהם בסוד ולנהוג במשנה זהירות באופן שמירתם על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה מכל סוג שהוא.

מניעת גישה לפעילות האתר

הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך גישה לאי אלה מהפעילויות והשירותים של האתר. יתרה על כך, רשאים מנהלי האתר לבטל בכל רגע נתון את שם המשתמש שלך ואת חברותך באתר ללא כל הודעה מוקדמת. צעדים מסוג זה יינקטו ללא כל הודעה מוקדמת אם הפרת את תנאי השימוש של האתר, פגעת במשתמשי האתר, במנהלי האתר ו/או מי מטעמם, צוות האתר, אם פעלת בניגוד לחוקי מדינת ישראל, אם עשית פעולה העלולה לפגוע בפעילות האתר וכן מכל סיבה אחרת הנובעת מתוך שיקול דעתם הבלעדית והמוחלטת של מנהלי האתר.

הגבלת אחריות

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי האתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

בעלי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולשים אשר מועלים לאתר. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים.

בעלי האתר אינם בודקים ו/או עורכים ו/או מפקחים על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינם אחראים לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתם, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי או שיפוי עבור כל נזק שיגרם להם ו/או למי מטעמם ו/או למפעילם בעקבות התכנים האסורים. בעלי האתר אף אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים ובעלי האתר אינם צד להתקשרות. בעלי האתר אינם אחראים בשום דרך, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ו/או בעליו לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, פיצויים עונשיים, פיצויים בגין נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פיצויים בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהאתר ובעליו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות עוגיות (cookies) ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי כלשהו.

האתר ומפעיליו יעשו את המירב בכדי לשמור על פרטיותכם, אך לא יהיו אחראיים לחשיפת פרטים אישיים מכל סיבה שהיא, כולל תקלה במערכות האתר.

ניתוק, הפסקה ושינויים

האתר רשאי להסיר תכנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה