חדשות
  1. ברוכים הבאים לאתר החדש של HRS הפורטל הגדול למשאבי אנוש | מה חדש באתר ? צ'ט און ליין בין HR ל HR לצוות האתר

  2. ארגז טפסים נהלים ושאלונים לשימושכן החופשי | ניוזלטר שבועי כל האירועים החמים בתחום וגם מה שחדש

  3. מאמרים מקצועיים בתחום משאבי אנוש | גיוס | הדרכה | דיני עבודה | ניהול | רווחה

רפורמה נוספת בתחום הפנסיה יוצאת לדרך - ``תיקון 12 לחוק הגמל``

תחום החיסכון הפנסיוני עובר בעשור האחרון רפורמה דרמטית, במטרה להגביר את התחרות בשוק הפנסיוני, ולחזק את החוסך המרכזי לפנסיה - העובד השכיר - על ידי הגברת חופש הבחירה שלו לגבי מסלולי והסדרי החיסכון הפנסיוני, בהם יחסך כספו. 
את המאמר, אנו מבקשים להקדיש לנדבך משמעותי, אשר צפוי להיכנס לתוקף בחודש פברואר 2016 - "תיקון 12 לחוק הגמל", שמטרתו לנתק את הקשר בין סוג המוצר הפנסיוני אותו בוחר עובד, לבין שיעורי ההפקדות אותם מפקיד המעסיק.
לתיקון זה השלכות משמעותיות על התנהלותכם, כמעסיקים.
כדרכם של דברי חוק בכלל, ובתחום הפנסיוני בפרט, נוסחו המילולי של החוק, אינו בהיר דיו.
ננסה להבהיר ולפשט את הדברים כמיטב יכולתנו. 


 
תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005
נבהיר תחילה – תיקון 12 הינו תיקון של סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005, המכונה גם חוק קופות גמל.
 
בתחתית אגרת זו, בפסקה האחרונה, תמצאו את נוסח הסעיף ככתבו וכלשונו. הבלטנו וסימנו את הוראות התיקון.
 
העיקרון הקבוע כיום בסעיף 20 לחוק קופות גמל – חופש בחירה!
סעיף 20 לחוק קובע את העיקרון הבסיסי, לפיו לעובד הזכאי לקופת גמל, קיים חופש בחירה, הן לגבי סוג המוצר הפנסיוני, והן לגבי זהות הגורם המנהל את אותו מוצר. 
כך למשל, עובד רשאי לקבוע  בתחילת עבודתו, או תוך כדי עבודתו, שכספי החיסכון הפנסיוני שלו יועברו לתוכנית פנסיונית מסוג קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, ואף  רשאי לבחור את זהות הגוף או חברת הביטוח אליה ינותבו אותם הכספים. 
 
אז היכן בכל זאת הבעיה? 
חופש הבחירה האמור, אינו מלא, כאשר תנאי העבודה של העובד הם כאלו בהם מסלולים והסדרים שונים של חיסכון פנסיוני, המיועדים לאותה מטרה, מגדירים שיעורי הפקדה שונים. 
 
כך למשל – על פי הסדרים רבים החלים במשק, שיעור ההפקדה לתגמולים עומד על 6% כאשר מדובר בקרן פנסיה, בעוד שלביטוח מנהלים שיעור זה עומד על 5% בתוספת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בשיעור של עד 2.5%.
 
בנסיבות אלו, קיים, לכאורה, חשש להטיה של שני הצדדים, המעסיק והמועסק. כך בדוגמא לעיל, המעסיק 'יחשוש' מפני בחירה של המועסק בביטוח מנהלים, אשר תטיל על המעסיק עלות תקציבית של  7.5%, ואילו המועסק, עשוי 'להימנע' מבחירה בקרן פנסיה, רק בכדי לא 'להפסיד' את שיעור ההפקדה הגדול יותר. 
 
מטרת תיקון 12 לחוק הינה לטפל בחשש להטיה מובנית זו.
 
מה קובע  תיקון 12 לחוק?
תיקון 12 קובע, כי ינותק הקשר בין סוג התוכנית הפנסיונית בה יבחר העובד, לבין שיעור הפקדות המעסיק אליה. כלומר, מעסיק לא יוכל להתנות את שיעור ההפקדות של חלק המעסיק, בבחירת תכנית פנסיונית מסוימת. 
 
עוד קובע התיקון כי, ככל שקיים פער בין שיעורי הפקדות, כנגזרת של סוג התוכנית הפנסיונית, אזי העובד יהיה זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה יותר. 
 
כך למשל בדוגמא שלעיל, בעקבות תיקון 12, גם עובד שיבחר לחסוך במסגרת קרן פנסיה, ייהנה מההפקדות הגבוהות בשיעור של עד 7.5%, הנהוגות לגבי ביטוח מנהלים. 
 
במילים פשוטות  - על פי תיקון 12 - העלות התקציבית של מעסיק בגין תכניות הפנסיה של עובדיו, אמורה להיות קבועה ואחידה, ללא תלות בסוג המוצר הפנסיוני שנבחר בסופו של דבר, על ידי כל עובד ועובד. 
 
מהם סוגי ההפקדות עליהם חל תיקון 12?
תיקון 12 אינו חל על הפקדות העובד, ואין חובה ליצור אחידות בין סוגי המוצרים הפנסיוניים, ביחס לשיעורי הפקדות עובד. 
לעומת זאת, תיקון 12 חל על הפקדות מעסיק בגין פיצויים, תגמולים, לרבות ההפקדות עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה.
 
מתי תיקון 12 ייכנס לתוקף?
בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו. 
התיקון פורסם ביום 5 לאוגוסט 2015, ומכאן, כי הוא ייכנס לתוקפו ביום 5 לפברואר 2016. 
 
כיצד להיערך?
מדובר בשינוי מהותי המשפיע על חובתכם כמעסיקים, ביחס לביצוע הפקדות להסדרים פנסיוניים. 
האמור לעיל הינו מסגרת התיקון בלבד. מסגרת זו מעוררת שאלות רבות.
 
יש להניח או לפחות לקוות, כי בעת הקרובה, ינתנו על ידי הגורמים המוסמכים – אגף הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר - הבהרות והנחיות לציבור המעסיקים.
 
בכל זאת, המלצתנו היא לא לשבת ולהמתין בחיבוק ידיים, כי אם כבר כיום להתחיל לבחון את מגוון ההסדרים וההסכמים הפנסיונים הקיימים בארגון שלכם. 
יש לבחון, האם אצלכם בארגון קיימים הסדרי היוצרים הסדרי הפקדות לקופות שתלויים בסוג הקופה.
שימו לב – ישנם מספר מקורות אפשריים להסדרים כאלו לרבות הסכמים אישיים, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ועוד.
נראה שיש חשיבות רבה לטיפול, בארגון בו הסכמי העבודה אימצו לצורך תחולת הסדר לפי ס' 14 לחוק פיצויי פיטורים, את האישור הכללי משנת 1998 בעניין זה (אשר כידוע מבחין בין הפקדה לקרן פנסיה לבין הפקדה לביטוח מנהלים).
 
זו העת אם כן, להתחיל ולקיים שיח וחשיבה פנים ארגוניים, במטרה להיות ערוכים, ביום פקודה, לגידול הצפוי בתקציב הפקדות מעסיק, ולשינויים שיידרשו להתבצע בשיעורי הפקדות המעסיק.
 
נוסח סעיף 20 לחוק לאחר התיקון
 
כאמור לעיל, להלן לשון סעיף 20 לאחר התיקון. לנוחותכם, הדגשנו באדום את השינויים בסעיף,  בעקבות תיקון 12. 
 
"20. (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.
(א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.;
            (ב)        נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.
            (ג)        הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.
            (ד)        בסעיף זה –
            "קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;
            "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.
""שיעור ההפקדה" - כל אחד מאלה (1) שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק הכנסה למרכיב הפיצויים (2) שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים."
 
 

 


הערות:

    אין תגובות

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *