חדשות
 1. ברוכים הבאים לאתר החדש של HRS הפורטל הגדול למשאבי אנוש | מה חדש באתר ? צ'ט און ליין בין HR ל HR לצוות האתר

 2. ארגז טפסים נהלים ושאלונים לשימושכן החופשי | ניוזלטר שבועי כל האירועים החמים בתחום וגם מה שחדש

 3. מאמרים מקצועיים בתחום משאבי אנוש | גיוס | הדרכה | דיני עבודה | ניהול | רווחה

סקר סיכוני בטיחות בעבודה

מטרת הבטיחות בארגון היא לשלוט ולנהל את כל הסיכונים כדי למנוע מצב בו הם יתממשו ויגרמו לנזק מידי, או מצטבר, לעובד. ואכן, מעבר לחובות המוטלות על "תופס המפעל" (ראה פרוש בהמשך) ועל פונקציות הבטיחות השונות, המצוינות בחוקים ובתקנות, אין כל צל של ספק שסביבת עבודה "נקייה" ממפגעים וגורמי סיכון מהווה ערובה לשלמותם ובריאותם של העובדים - כולל הרשלנים שביניהם. אולם, סילוק כל המפגעים וגורמי הסיכון הנה משימה בלתי אפשרית ועל הארגון מוטלת החובה להיאבק יום יום שעה שעה במפגעים ובגורמי הסיכון, לאתרם ולסלקם ואת אותם גורמים שלא ניתן לסלק, ל"מזער" לרמה כזו שתאפשר לעובד לחזור הביתה בשלום בסיום יום העבודה. משימה זו מבוצעת, בין השאר, באמצעות תהליכים הנקראים "סקר סיכונים" או "סקר מפגעים".


במסגרת מאמר זה נדון בסקר סיכונים ונראה מספר שיטות לביצוע הסקר.

הגדרות
מאחר ולא כל הקוראים בקיאים ברזי תורת הבטיחות, פקודת הבטיחות ותקנותיה השונים, בחרתי לצרף מספר הגדרות הנראות לי חשובות וקשורות לנושא:

 • בטיחות פרואקטיבית – גישה מניעתית המבוססת על תרבות בטיחות שנוקטת באמצעי מניעה, בניגוד לגישה ריאקטיבית המאמצת תרבות המבוססת על תגובה לתאונות ו/או אירועי בטיחות.
 • בקרה סיכונים Risk Control – פעולות שמטרתן מזעור הסיכונים העשויים לפגוע באנשים או בציוד בארגון, על-ידי הקטנת ההסתברות לאירוע של תרחישים מזיקים, ו/או על-ידי הקטנת הנזק העלול להיגרם מתרחישים כאלה.
 • גורם סיכון - מצב ממשי, או פוטנציאלי, היכול לגרום לפגיעה במשימה/אנשים/רכוש/ סביבה.
 • הערכת סיכונים Risk Assessment – תהליך בו, על סמך ההסתברות וחומרת הפגיעה, קובעים את רמת הסיכון הגלומה בגורמי סיכון שאותרו בארגון.
 • זיהוי גורמי סיכון Hazard Identification – פעילויות שמטרתן איתור גורמים העלולים לפגוע באדם או בציוד.
 • מחזיק במקום העבודה – (ראה תופס המפעל) המעביד; במפעל - הבעל או התופס; בעל מקום העבודה; המנהל בפועל את מקום העבודה; מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה; המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.
 • ממונה על הבטיחות - בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעביד לממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל, בהתאם חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • מפגע HAZARAD - פגם, מכשול או שבר בעלי השלכה בטיחותית שיש לסלק לאלתר.
 • מקרה מסוכן - כל אירוע בטיחותי (כמפורט בפקודה ותקנותיה) המחייב דיווח למפקח עבודה.
 • ניהול סיכונים Risk Management – שם נרדף לבקרת סיכונים.
 • ניתוח סיכונים Risk Analysis – שם נרדף לתהליך הערכת סיכונים.
 • סיכון - RISK – סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך ייצור או בכל גורם אחר במקום עבודה שהוערכה מידת חומרתו, הסתברות התרחשותו ואופן השפעתו (התוצאה).
 • סיכון סביל/קביל – סיכון שנקבע ע"י המערכת שחומרתו לא תגרום לפגיעה, בכלל או משמעותית בעובדים.
 • סקר סיכונים - שיטה לזיהוי גורמי סיכון, סיכונים קיימים, מפגעים, להערכתם ויצירת בקרות להקטנתם.
 • תופס המפעל - אדם שמנהל את המפעל בפועל, גם אם אין הוא הבעלים שלו. חברה או שותפות, כל אחד מהמנהלים יכול להיתפס כאחראי לעבירת בטיחות כמן כן השותפים או הפקידים האחראים בחברה המעורבים בתהליכי העבודה.

סקר סיכונים ופקודת/תקנות הבטיחות בעבודה
לא פקודת הבטיחות בעבודה ולא חוק ארגון הפיקוח על העבודה על תקנותיו השונים, מחייבים את "תופסי המפעל" בצורה מפורשת לבצע הערכת – או סקר – סיכונים, למרות שאין חולק על העובדה ש"התופס" חייב לוודא שסביבת העבודה תהיה בטוחה ושכל הסיכונים הקיימים בה הנם ברמה שאינה מסכנת את חייו ובריאותו של העובד.
למעשה, החוק מחייב את המעביד, בצורה עקיפה, לבצע תהליך הדומה לסקר מפגעים וזאת באמצעות ממונה הבטיחות - באותם ארגונים שמחויבים להעסיק פונקציה כזו (בדרך כלל כאשר מספר העובדים במפעל גדול מ – 50) התייחסות לסקר סיכונים מופיעה בשלושה מקומות:

 1. בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו (מהדורת דצמבר 2003), תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
  (תכנית בטיחות) התשמ"ד – 1984 (עמוד 46), מצויין במפורש שעל מחזיק במקום עבודה (וכאן מפרטת התקנה את סוגי המפעלים שתקנה זו חלה עליהם) להכין תכנית בטיחות הכוללת, בין השאר, "סקר סיכונים". חשוב לציין שתקנה זו לא בתוקף כך שלמעשה ביצוע תכנית בטיחות הנה פעולה וולנטרית מצד המעביד.
 2. בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו (מהדורת דצמבר 2003), תקנות ארגון הפיקוח על
  העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט – 1999 (עמוד 51), מופיעה המילה סיכון בהקשר עקיף
  לאיתור, בפסקה הדנה בחובות העובד (שם, עמוד 56). "עובד חייב להודיע למחזיק במקום העבודה על סיכון
  במקום העבודה שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ולא היה ידוע מקודם"
 3. המקום היחיד בו דורש החוק במפורש לאתר מפגעים – לא סיכונים- הנו בתקנה הדנה בחובותיו של ממונה על הבטיחות (" לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו").
  בין 19 חובות מוטלות על הממונה והראשונה שבהן דנה באתור מפגעי בטיחות. "לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד".

סקר סיכונים ותקן ישראלי 18001
בניגוד "להתעלמות" מהנושא בחוק ותקנות הבטיחות, דורש ת"י 18001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – לבצע הערכת סיכונים (תקן ישראלי ת"י 18001, תמוז התש"ס- אוגוסט 2000, עמוד 6) "הארגון יקבע ויקיים נהלים לזיהוי גורמי סיכון, להערכת סיכונים ולנקיטת אמצעי בקרה נדרשים".

מהו סקר סיכונים
ניתן להגדיר סביבת עבודה כבטוחה (safe), אם כל הסיכונים והמפגעים שבה הוערכו, טופלו, והובאו לרמת סיכון נמוכה אותה קבע הארגון כרמה של סיכון קביל. אנו עושים זאת על ידי איתור אותם גורמים, הן גורמי סיכון והן מפגעים, שעשויים לגרום לפגיעה בעובד, הן מעצם היותם מסוכנים והן כתוצאה מהתנהגותו הרשלנית של העובד, או צרוף של שניהם.
במסגרת הסקר נבדקים תהליכי עבודה, סביבת עבודה, שיטות עבודה וכל מה שהארגון החליט לבדוק ולסקור.
קיימות שיטות רבות ומגוונות לביצוע סקרי סיכונים, שיפורטו בהמשך, שכולן כוללות שלושה שלבים: שלב הזיהוי, שלב הערכה – בו מעריכים את חומרת התוצאה וההסתברות לפגיעה - ושלב הבקרה בו מטופלים גורמי הסיכון בהתאם לחומרתם, מסילוק מידי של הגורמים החמורים ביותר ועד לסילוק ו/או מזעור של הקלים יותר.

מספר שיטות קיימות לביצוע סיקרי סיכונים
קיימות שיטות רבות לביצוע סיקרי סיכונים (או מפגעים), כל אחת מהן מתאימה לסביבת עבודה ו/או תהליכי עבודה שונים.
לכל שיטה היתרונות והחסרונות היחסיים בהשוואה לאחרות וכל ארגון "רשאי" לבחור את המתאימה לו ביותר, בהתאם לצרכים ולמטרות העומדות בפניו. להלן מספר שיטות מקובלות לביצוע סקר סיכונים:

 • זיהוי על פי רשימות תיוג – Check List – זה"ב
 • כלי מקובל המיועד לסריקה שיטתית של גורמי סיכון במערכת
 • הרשימות מסייעות בפרוט גורמי סיכון שונים או מקורות אנרגיה
 • מחייבות התמצאות רבה מאוד בכל התהליכים והפעילויות
 • לא מבטיחות זיהוי של כל גורמי הסיכון במערכת
 • מתאימות בעיקר לשלבי הזיהוי הראשוניים
 • משמשת ארגונים המאמצים את תקן בטיחות 18001 הרותמים את העובדים לביצוע הסקרים
 • שיטת "What If" "מה עלול לקרות אם ..."
 • מבוססת על שיטת Hazard and Operability HAZOP - (מפורטת בהמשך)
 • תהליכי עבודה שונים נסקרים ע"י צוות הבקיא בתהליכי העבודה
 • נבנים תרחישים אפשריים העלולים לגרום לנזק
 • מתאימה לניתוח מערכות פשוטות עם סיכונים לא גבוהים (יחסית)
 • ניתוח שינויים - Change Analysis
 • איתור השפעת גורמי סיכון ותרחישים מסוכנים הנובעים משינויים מתוכננים
 • אמורה להתבצע לפני אישורו של שינוי במערכת/במתקן/בתהליך
 • לאחר זיהוי והערכה – מציאים פתרונות שיפחיתו את הסיכון הכרוך בשינוי
 • Hazard and Operability - HAZOP
 • - Hazard סכנה – כל פעולה שעשויה לגרום לשחרור "נוראי" של חומר רעיל, דליק או חומר כימיקלי נפיץ, או כל פעילות שעשויה להסתיים בפציעה או מוות של עובדים
 • Operability – פעילות בתוך מעטפת התכנון שעשויה לגרום לסגירת המתקן, לפגיעה בסביבה, בבריאות או בתקנות הבטיחות, או תשפיע על הרווחיות
 • מבוססת על טכניקת סיעור מוחות של מומחים מתחומים שונים לצורך איתור מפגעים אפשריים מערכות בהן קיימים סיכונים גבוהים
 • תהליך הדורש זמן רב ומחייב רמת מיומנות גבוהה
 • FTA - Fault Tree Analysis - ניתוח עץ כשל –
 • זיהוי גורמי אירוע וההסתברות להתרחשותם, ע"י שרטוט עץ שבראשו ממוקם כשל, ומתחתיו מסמנים את הגורמים לכשל, יחד עם ההסתברות של כל גורם וגורם
 • קיים גם עץ חיובי המציג את התנאים הדרושים כדי שתהליך מסוים יתבצע כשורה
 • JSA- Job Safety Analysis ניתוח בטיחות לעיסוק/ים –
 • מבוסס על ניתוחי עיסוק ומרכיבי תפקיד
 • העיסוק "מפורק" למטלות והמטלות לצעדים
 • בכל צעד מפרטים את גורמי הסיכון והתרחישים העלולים לגרום לנזק
 • לאחר מכן מגדירים את אמצעי ההתגוננות הנדרשים
 • מתבצע על ידי צוות הכולל - עובד מיומן, מנהל העבודה ואיש בטיחות
 • ניתן להיעזר ברשימות תיוג, מידע כתוב ו/או היסטוריה של תאונות

לסכום
אחד האתגרים הגדולים של כל העוסק בבטיחות הנו יצירת סביבת עבודה "נקייה" ממפגעים וגורמי סיכון. זהו תהליך אינסופי הדורש תשומת לב מלאה במשך כל ימות השנה. למרות שהמעסיק לא חייב לבצעו, מהווה סקר סיכונים נדבך חשוב בתהליך זה ואין כל צל של ספק שללא תהליכים אלה יקשה עלינו ליצור סביבת עבודה בטוחה לעובד. כאמור, ישנן שיטות וגישות שונות לביצוע הסקר, לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות כך שלמעשה ארגון שרוצה לסלק את מרב הסיכונים חייב להשתמש במספר שיטות כדי לזהותן.

 יוסי דובר הנו ממונה בטיחות (נ"ש 27491) המתמחה בהדרכה והכשרת ציוותי זה"ב ו JSA.
כמו כן משמש מרצה בטיחות בתחומים רבים ומגוונים ובניהם הכשרת מרצי בטיחות באירגונים שונים.
 [email protected] טלפון – 054-7799341

 


הערות:

  אין תגובות

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *